การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 3)

หนังสือราชการ แจ้ง รร
        การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 3)
Read More

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

หนังสือราชการ แจ้ง รร
1.หนังสือนำส่ง นร.ซ้ำซ้อน 65.2 สพป.ขก.4-ครั้งที่2 2.แบบตรวจสอบ สพป.ขก.4 นร.ซ้ำซ้อน 65.2 ครั้งที่ 2
Read More