KK4 : High Performance Organization


ภูมิทัศน์องค์กร

Information

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
86 หมู่ที่ 5   ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ ✆ 0-4344-1839 โทรสาร  0-4344-1913
       ❖ กลุ่มอำนวยการ  ✆ 043-441-839
       ❖ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ✆ 043-441-972
       ❖ กลุ่มนโยบายและแผน ✆ 043-441-827
       ❖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ✆ 043-441-823
       ❖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ✆ 043-441-806
       ❖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ✆ 043-441-829
       ❖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ✆ 043-441-813
       ❖ หน่วยตรวจสอบภายใน ✆ 043-441-927
       ❖ หน้าห้อง ผอ.สพป.ขก.4 ✆ 043-441-913
website : khonkaen4.go.th
email : khonkaen4@khonkaen4.go.th
facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

khonkaen4.go.th

khonkaen4@khonkaen4.go.th

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5  ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 043-441827  โทรสาร 0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.kkn4.obec.go.th 

อาณาเขตติดต่อ

                    ทิศเหนือ                   อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศใต้                       อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

                   ทิศตะวันออก              อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

                   ทิศตะวันตก                อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 5 อำเภอ 15 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้

อำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง  จำนวน 9 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล  จำนวน 9 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย จำนวน 13 โรงเรียน
 4. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่  จำนวน 11 โรงเรียน
 5. กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภอกระนวน ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนกระนวน  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด  จำนวน 10 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ  จำนวน 14 โรงเรียน

อำเภอเขาสวนกวาง ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนกวางคำ  จำนวน 12 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์  จำนวน 11 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม จำนวน 10 โรงเรียน

อำเภอซำสูง ประกอบด้วย 1 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนซำสูง  จำนวน 13 โรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยท้องที่ 5 อำเภอ 77 ตำบล 425 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 42 แห่ง จำแนกเป็นเทศบาล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,084.317 ตารางกิโลเมตร

อำเภอเขตการปกครองพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (คน)
ตำบลหมู่บ้านเทศบาลอบต.ชายหญิงรวม
น้ำพอง1214968828.737,07637,12274,198
กระนวน99846322.01734,23634,43768,373
อุบลรัตน์6683448720,44920,26040,709
เขาสวนกวาง55624329.910,76010,74721,407
ซำสูง53514116.79,0989,32118,419
รวมทั้งสิ้น3742516262,084.317111,619111,887223,506

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ที่ชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายวิมล  เตากล่ำพ.ศ.2546  –  พ.ศ.2548
2นายสายัณห์  ผาน้อยพ.ศ.2548  –  พ.ศ.2549
3นายสถาพร  หยองเอ่นพ.ศ.2549  –  พ.ศ.2551
4นายสายัณห์  ผาน้อยพ.ศ.2551  –  พ.ศ.2554
5นายกิตติพศ  พลพิลาพ.ศ.2554  –  พ.ศ.2559
6นายชนาธิป  สำเริงพ.ศ.2559  –  พ.ศ.2561
7นายบวร  เทศารินทร์พ.ศ.2561  –  พ.ศ.2562
8นายศุภสิน  ภูศรีโสมพ.ศ.2562  –  พ.ศ.2564
9นายชาญกฤต  น้ำใจดีพ.ศ.2564  –  ปัจจุบัน
ข้อมูลโรงเรียน
NumberSMIS IDSCHOOL IDSchoolGroupDistrict
1400401391040050186บ้านคำนางปุ่มกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
2400401401040050188บ้านนาค้อกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
3400401411040050190บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
4400401421040050191สองห้องประชาบำรุงกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
5400401431040050158อนุบาลเขาสวนกวางกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
6400401441040050164โนนสว่างหนองตะนากลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
7400401451040050159บ้านคำม่วงกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
8400401461040050160บ้านดงเรืองประชาสรรพ์กลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
9400401471040050161บ้านทางพาดเขาสวนกวางกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
10400401481040050162บ้านนาอ่างทองกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
11400401491040050163บ้านโนนสง่ากลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
12400401501040050165บ้านโนนทองห้วยบากกลุ่มกวางคำเขาสวนกวาง
13400401511040050174บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุงกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
14400401521040050175ทุ่งบ่อวิทยากลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
15400401531040050176บ้านหนองคูกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
16400401541040050166ศรีเมืองแอมกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
17400401551040050189บ้านโนนน้ำผึ้งกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
18400401561040050172บ้านคำแคนคำเจริญกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
19400401571040050173บ้านโคกสูงสะอาดกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
20400401581040050177บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษากลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
21400401591040050178บ้านห้วยยางสะอาดกลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
22400401601040050187บ้านคำสมบูรณ์กลุ่มดงเมืองแอมเขาสวนกวาง
23400401611040050171บ้านแสงสว่างกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
24400401621040050169บ้านนาง้องกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
25400401631040050170บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
26400401641040050167บ้านขามป้อมดงเย็นกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
27400401651040050168บ้านนางิ้วนาโพธิ์กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
28400401661040050179ชุมชนโนนสมบูรณ์กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
29400401671040050180บ้านทุ่งโพธิ์ชัยกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
30400401681040050181บ้านโนนหัวช้างกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
31400401691040050182บ้านคำป่าก่อกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
32400401701040050185บ้านหัวฝ่ายประชานุกูลกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
33400401711040050183บ้านโคกกลางนาล้อมกลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง
34400401031040050134บ้านหนองซากลุ่มกระนวนกระนวน
35400401041040050129ชุมชนน้ำอ้อมกลุ่มกระนวนกระนวน
36400401101040050130บ้านผักหนามกลุ่มกระนวนกระนวน
37400401111040050131บ้านวังโพนกลุ่มกระนวนกระนวน
38400401121040050132บ้านเวียงแก้วกลุ่มกระนวนกระนวน
39400401131040050133ชุมชนหนองกุงใหญ่กลุ่มกระนวนกระนวน
40400401141040050135บ้านหนองโองกลุ่มกระนวนกระนวน
41400401151040050136ชุมชนกระนวนกลุ่มกระนวนกระนวน
42400401161040050139บ้านคำไฮผักแว่น/a>กลุ่มกระนวนกระนวน
43400401171040050140บ้านบะแต้กลุ่มกระนวนกระนวน
44400401181040050141ศรีสมบูรณ์วิทยากลุ่มกระนวนกระนวน
45400401191040050142บ้านหนองโกกลุ่มกระนวนกระนวน
46400401201040050143บ้านห้วยเชือก/a>กลุ่มกระนวนกระนวน
47400401011040050137ชุมชนดูนสาดกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
48400401021040050138นามูลวิทยาคมกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
49400401051040050128บ้านหนองแวงเป่งกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
50400401061040050125บ้านฝางวิทยากลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
51400401071040050127บ้านหนองแวงคูป่าชาติกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
52400401091040050123บ้านทุ่งใหญ่กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
53400401321040050155บ้านน้ำสามวังกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
54400401331040050156บ้านห้วยยางกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
55400401341040050151บ้านโคกกลางวิทยากลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
56400401351040050154โนนสมบูรณ์โคกใหญ่กลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
57400401361040050153บ้านท่าลาดคำตานากลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
58400401371040050152บ้านคำครึ่งกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
59400401381040050157บ้านหัวนาคำกลุ่มดูนสาดฝางยางคำกระนวน
60400401211040050120ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
61400401221040050121บ้านโคกกลางกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
62400401241040050126บ้านป่าติ้วกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
63400401251040050148หนองโนวิทยาคารกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
64400401261040050144ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
65400401271040050145บ้านนาฝายกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
66400401281040050146บ้านโนนสังป่ารังกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
67400401291040050147บ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
68400401301040050149ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขาบ้านหนองแสงวิทยา)กลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
69400401311040050150ศิลาโป่งคำกลุ่มหนองโนห้วยโจดกระนวน
70400401731040051017บ้านกระนวนซำสูงกลุ่มซำสูงซำสูง
71400401741040051018บ้านคำแมดกลุ่มซำสูงซำสูง
72400401751040051029บ้านหนองบัวคำมูลกลุ่มซำสูงซำสูง
73400401761040051027บ่อใหญ่กลุ่มซำสูงซำสูง
74400401771040051028บ้านหม้อกลุ่มซำสูงซำสูง
75400401781040051023คูคำพิทยาสรรพ์กลุ่มซำสูงซำสูง
76400401791040051024บ้านโคกใหม่นายมกลุ่มซำสูงซำสูง
77400401801040051025บ้านโคกใหม่นายม(สาขาบ้านดงซำ)กลุ่มซำสูงซำสูง
78400401811040051026บ้านโนนกลุ่มซำสูงซำสูง
79400401821040051030บ้านแห้วกลุ่มซำสูงซำสูง
80400401831040051022บ้านห้วยเตยกลุ่มซำสูงซำสูง
81400401841040051020บ้านหนองกุงดิ่งกลุ่มซำสูงซำสูง
82400401851040051021บ้านหลุบเลา/a>กลุ่มซำสูงซำสูง
83400401861040051019บ้านสว่างซำโองกลุ่มซำสูงซำสูง
84400400121040050312บ้านหนองแสงกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
85400400131040050308บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
86400400141040050309บ้บ้านท่ามะเดื่อกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
87400400151040050306บ้านกุดพังเครือกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
88400400161040050307บ้านท่ากระเสริมกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
89400400591040050361บ้านวังชัยกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
90400400601040050362บ้บ้านสร้างแซ่งวังถั่วกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
91400400611040050363บ้านเสียวโคกกลางกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
92400400701040050314น้ำพองกลุ่มท่าวังพองน้ำพอง
93400400171040050348น้ำพองประชานุกูลกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
94400400191040050352บ้านด้วงหนองหญ้ารังกากลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
95400400201040050356บ้านห้วยไผ่หนองโนกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
96400400211040050357บ้านโคกสูงกุดน้ำใสกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
97400400221040050358บ้านคำมืดกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
98400400231040050369บ้านหนองหารจางกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
99400400241040050371บ้านห้วยเสือเต้นกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
100400400621040050370บ้านหนองอ้อโคกสว่างกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
101400400631040050365บ้านคำบงกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
102400400641040050366บ้านดงมันกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
103400400651040050367บ้านนาศรีดงเค็งกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
104400400661040050368บ้านสะอาดหนองเรือกลุ่มน้ำพองสะอาดน้ำพอง
105400400251040050325บ้านนาฝายเหนือกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
106400400261040050326บ้านโนนแดงโคกเล้ากลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
107400400271040050327บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
108400400281040050328บ้านหนองกุงขี้ควงกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
109400400291040050329บ้านหนองแวงกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
110400400301040050321บ้านโคกใหญ่กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
111400400311040050322บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)กลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
112400400321040050323บ้านคำบอนวิทยากลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
113400400331040050324บ้านดงเย็นกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
114400400451040050346บ้านหินลาดกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
115400400461040050347บ้านหัวบึงกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
116400400471040050341บ้านกุดพังทุยกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
117400400491040050343บ้านนาขามกลุ่มบัวเงินพังทุยน้ำพอง
118400400341040050330กู่สว่างสามัคคีกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
119400400351040050331ชุมชนบ้านบัวใหญ่กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
120400400361040050332บ้านคอกคีแสนตอกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
121400400371040050333บ้านคำม่วมดงเย็นกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
122400400381040050334บ้านโนนหัวช้างกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
123400400391040050335พระธาตุขามแก่นกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
124400400401040050336บ้านโนนเชือกกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
125400400411040050337บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์/a>กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
126400400421040050338บ้านสำโรงกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
127400400431040050339บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
128400400441040050340บ้านหัวดงกลุ่มพระธาตุปรางค์กู่น้ำพอง
129400400011040050350บ้านกุดกว้างกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
130400400021040050351บ้านกุดน้ำใสกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
131400400031040050353บ้านฟากพองกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
132400400041040050354บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
133400400061040050296อุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
134400400511040050304บ้านสระกุดกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
135400400521040050305บ้านห้วยหินลาดกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
136400400541040050298บ้านคำแก่นคูณกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
137400400551040050300บ้านโนนพยอมกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
138400400561040050301บ้านโนนศรีสวัสดิ์กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
139400400571040050303บ้านม่วงหวานกลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพอง
140400400071040050315บ้านโคกสง่านางามกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
141400400081040050316บ้านจำปาหัวบึงกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
142400400091040050317บ้านทรายมูลกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
143400400111040050320บ้านหนองหว้าสุขใจกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
144400400671040050302บ้านบึงกลางกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
145400400691040050313ชุมชนหนองกุงวิทยากลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
146400400711040050318บ้านโสกแสงกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
147400400721040050344บ้านนาคูกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
148400400731040050359บ้านนาเรียงกลุ่มหนองกุงทรายมูลน้ำพอง
149400400741040050961อนุบาลอุบลรัตน์กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
150400400751040050965บ้านโนนจิกกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
151400400761040050966บ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
152400400771040050967บ้านพระบาทท่าเรือกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
153400400781040050969บ้านภูคำเบ้ากลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
154400400791040050963บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
155400400801040050970โคกสูงใหญ่วิทยากลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
156400400811040050972บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
157400400821040050973บ้านโคกสว่างกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
158400400831040050964บ้านทุ่งโป่งกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
159400400841040050975บ้านหนองผือกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
160400400851040050976ห้วยยางวิทยาสรรพ์กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
161400400951040050989บ้านห้วยทรายศึกษากลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์
162400400861040050978บ้านกุดกระหนวนกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
163400400871040050979นาคำพิทยาสรรพ์กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
164400400881040050982บ้านหนองขามพิทยาคมกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
165400400891040050983บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่นกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
166400400901040050984บ้านกุดเชียงมีกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
167400400911040050985บ้านขุนด่านกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
168400400921040050986บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
169400400931040050987บ้านบ่อกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
170400400941040050988บ้านหนองแต้กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
171400400961040050990บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์กลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
172400400971040050991บ้บ้านโนนศิลาราศรีกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
173400400981040050992บ้านศาลาดินห้วยเตยกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
174400400991040050993บ้านศรีสุขสำราญกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
175400401001040050994บ้านหนองแสงน้อยกลุ่มภูพานคำอุบลรัตน์
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

        

ที่รายการจำนวนคน
1ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
2รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4
3กลุ่มอำนวยการ16
4กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์8
5กลุ่มนโยบายและแผน8
6กลุ่มบริหารงานบุคคล11
7กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา7
8กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล18
9กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2
10หน่วยตรวจสอบภายใน2
11กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
12กลุ่มกฎหมายและคดี1
รวมทั้งสิ้น80

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มจำนวนหมายเหตุ
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน142 
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน21 
3. ครูสายผู้สอน1,406 
4. พนักงานราชการ177 
รวม1,746 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2566ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565