การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 3)