สถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5  ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 043-441827  โทรสาร 0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.khonkaen4.go.th 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                   อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้                       อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก              อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์                   

ทิศตะวันตก                อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 5 อำเภอ 15 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้

อำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง  จำนวน 9 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล  จำนวน 9 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย จำนวน 13 โรงเรียน
 4. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่  จำนวน 11 โรงเรียน
 5. กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภอกระนวน ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนกระนวน  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด  จำนวน 10 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ  จำนวน 14 โรงเรียน

อำเภอซำสูง ประกอบด้วย 1 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนซำสูง  จำนวน 13 โรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยท้องที่ 5 อำเภอ 77 ตำบล 425 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 42 แห่ง จำแนกเป็นเทศบาล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,084.317 ตารางกิโลเมตร

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

อำเภอเขตการปกครองพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (คน)
ตำบลหมู่บ้านเทศบาลอบต.ชายหญิงรวม
น้ำพอง1214968828.737,07637,12274,198
กระนวน99846322.01734,23634,43768,373
อุบลรัตน์6683448720,44920,26040,709
เขาสวนกวาง55624329.910,76010,74721,407
ซำสูง53514116.79,0989,32118,419
รวมทั้งสิ้น3742516262,084.317111,619111,887223,506