ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2566ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565