สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
86 หมู่ที่ 5   ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ ✆ 0-4344-1839 โทรสาร  0-4344-1913
       ❖ กลุ่มอำนวยการ  ✆ 043-441-839
       ❖ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ✆ 043-441-972
       ❖ กลุ่มนโยบายและแผน ✆ 043-441-827
       ❖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ✆ 043-441-823
       ❖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ✆ 043-441-806
       ❖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ✆ 043-441-829
       ❖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ✆ 043-441-813
       ❖ หน่วยตรวจสอบภายใน ✆ 043-441-927
       ❖ หน้าห้อง ผอ.สพป.ขก.4 ✆ 043-441-913
website : khonkaen4.go.th
email : khonkaen4@khonkaen4.go.th
facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4