เกี่ยวกับองค์กร

“ไหว้สวย ยิ้มงาม ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”

องค์กรสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

1.น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ด้านวิชาการ  ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ผู้เรียน

4. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ      หลักธรรมาภิบาล

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น้อมนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

          3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศ มีนวัตกรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

          4. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

          5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานอย่างมืออาชีพเชิงบูรณาการ มีนวัตกรรมและยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

          7.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการเรียนรู้และการทำงาน

Best

B = Board :  ทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทำงาน

E = Efficiently in a good Environment :  มีประสิทธิภาพในการทำงานภายในสิ่งแวดล้อมที่ดี

S = Service Mind :  จิตบริการ เปี่ยมไปด้วยความสุข

T = Transparency :  ความโปร่งใส และปลอดภัยในการทำงาน

สภาพทั่วไป

          1. สถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5  ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 043-441827  โทรสาร 0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.kkn4.obec.go.th 

           2. อาณาเขตติดต่อ

                    ทิศเหนือ                   อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศใต้                       อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

                   ทิศตะวันออก              อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

                   ทิศตะวันตก                อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 5 อำเภอ 15 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้

อำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง  จำนวน 9 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล  จำนวน 9 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย จำนวน 13 โรงเรียน
 4. กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่  จำนวน 11 โรงเรียน
 5. กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภอกระนวน ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนกระนวน  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด  จำนวน 10 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ  จำนวน 13 โรงเรียน

อำเภออุบลรัตน์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์  จำนวน 13 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ  จำนวน 14 โรงเรียน

อำเภอเขาสวนกวาง ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนกวางคำ  จำนวน 12 โรงเรียน
 2. กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์  จำนวน 11 โรงเรียน
 3. กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม จำนวน 10 โรงเรียน

อำเภอซำสูง ประกอบด้วย 1 กลุ่มโรงเรียน

 1. กลุ่มโรงเรียนซำสูง  จำนวน 13 โรงเรียน

3. เขตพื้นที่บริการ

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยท้องที่ 5 อำเภอ 77 ตำบล 425 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 42 แห่ง จำแนกเป็นเทศบาล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,084.317 ตารางกิโลเมตร