KK4 : High Performance Organization


บุคลากร สำนักงานเขต

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งกลุ่ม
1นายชาญกฤต น้ำใจดีผอ.สพป.ขก.เขต 4ผู้บริหารสำนักงาน
2นายบัญชา เสนาคูณรอง ผอ.สพป.ขก.4ผู้บริหารสำนักงาน
3นายวิโรจน์ ค้อไผ่รอง ผอ.สพป.ขก.4ผู้บริหารสำนักงาน
4นายนิสิต สายโยครอง ผอ.สพป.ขก.4ผู้บริหารสำนักงาน
5นางกรรณิการ์ ซาหยองรอง ผอ.สพป.ขก.4ผู้บริหารสำนักงาน
6นางสาวบุษบา นาอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
7นางพัชรินทร์ แสนอุบล นัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษกลุ่มอำนวยการ
8นายทินกร ทองสืบสายนักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการกลุ่มอำนวยการ
9นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการกลุ่มอำนวยการ
10นายโกศล พินิจมนตรี ช่างปูน ชั้น 4กลุ่มอำนวยการ
11นายณัฐวุฒิ เจริญเชื้อพี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการกลุ่มอำนวยการ
12นายอนุชิต บำรุงบ้านทุ่ม พนักงานขับรถยนต์กลุ่มอำนวยการ
13นายรมย์ พินิจมนตรี พนักงานขับรถยนต์กลุ่มอำนวยการ
14นางสาวกัลยาณี เข็มลา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ
15นางสาวอรสา ศรีหาบง ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ
16นางสาวรุจิรา ลีสิงห์ ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ
17นายพิชิต มาตรวิเศษ พนักงานขับรถยนต์กลุ่มอำนวยการ
18นางสาวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์ ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)กลุ่มอำนวยการ
19นายกิตติศักดิ์ เพียรชัยภูมิ พนักงานขับรถยนต์กลุ่มอำนวยการ
20นายชัยพล หล้าคำ ยามรักษาความปลอดภัยกลุ่มอำนวยการ
21นายธาตรี ทวะชารีผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
22นางสมคิด เหล่าพิไลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล
23นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล
24นางธัณย์วรินทร์ ปิ่นละออนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล
25นางอัญชลี ชัยสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล
26นางอังคะนาง ศรีวงค์ษาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
27นางวิชญาวรรณ ลอกไธสงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
28นายเจษฎา แสงจันทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล
29นางสาวสุภาพร ศิริยามาตย์ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)กลุ่มบริหารงานบุคคล
30นางสาวอภิญญา สิมลีพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
31นางสาวสุภาวดี สมมาตย์ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)กลุ่มบริหารงานบุคคล
32นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
33นางชนม์สิตา บาลยอลูกจ้างกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
34นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35นางอำนวย บุญสงค์เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางจำรัส แสนเหวิมเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นายสุรจิตร แสนลุนพนักงานราชการ (ช่วยราชการ)กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางรุ่งนภา อิโนพนักงานพิมพ์ดีดกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสาวสุดารัตน์ มูลทานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางจีรภรณ์ สนทองนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นายโกสิน สะตะผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
43นางพรรณิภา ดอกไม้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาญการพิเศษกลุ่มนโยบายและแผน
44นางภัทรพร สุขสร้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน
45นางอุบล ชาอุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน
46นางสาวกรพินธ์ นามบุญเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน
47นางยุวดี จันทเจริญพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน
48นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน
49นายบดินทร์ ชาญชัยนายช่างกลุ่มนโยบายและแผน
50นางสาวศุภิสรา พรหมเทศผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ฯนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวรุ่งนภา อนุศรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นายมาก มุมไธสงธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางสาวอัญมณี แสงจันทร์นักจิตวิทยา (พนักงานราชการ)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาวสินีนาฎ มหาวงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางสาวดาวเรือง สุวรรณประเภาพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ช่วยราชการ)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นายรเมศ นาสินพร้อมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
58นายปิรนิกร นาหนองตูมลูกจ้างกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59นายนันทวัฒน์ อินทะชัยนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มกฎหมายและคดี
60นางฐานิกา ชมอาษานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษหน่วยตรวจสอบภายใน
61นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิตนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน
62นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
63นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
64นางลัมพร ดาราษฎร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
65นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
66นางสาวกรรยา จิตฟุ้งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
67นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
68นางสาววิชดารัชต์ วงศ์สะอาดศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
69นางสาวธรรญธร สมบัติศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
70นางสาวบุษบา มิ่งไธสงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
71นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
72นายนพคุณ แงวกุดเรือศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
73นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
74นางสาวนันทนา สุวรรณปาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
75นางสาวภัทริกา ทองยาศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
76นางสาวปิยาภรณ์ นามไพรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
77นางสาวปาณิตา ไชยทองศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
78นายเสรี โพธิ์นิลศึกษานิเทศก์ชำนาญการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
79นายอาทิตย์ พลตรีเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Download File