ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน

เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( ออกเลข G )

ขอรหัส G-Code ที่เว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th

การออกรหัสเด็กที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่ใช่คนไทย) เป็นการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนของนักเรียน/เด็กเล็ก ที่ยังไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยจะมีตัว G นำหน้าเลข 12 หลัก เรียกว่า G-Code ผ่านระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยให้โรงเรียนออกเลขรหัส G ให้นักเรียน เพื่อใช้แทนเลขบัตรประชาชน ผ่านระบบ G-Code ของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อได้รหัส G-Code แล้วนำรหัสที่ได้ไปกรอกในระบบ DMC

ขั้นตอนการลงทะเบียนและขอรหัส G-Code


เอกสารที่ต้องอัพโหลดเพื่อขอรหัส G-Code

  • 1. แบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (แบบนักเรียนติด G) ติดรูปถ่าย พิมพ์ลายนิ้วมือเด็ก (ดาวน์โหลดแบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล)
  • 2.เอกสำรประจำตัวเด็ก / ใบสุทธิ / พาสปอร์ต / บัตรประจำตัว / ทะเบียนบ้าน /เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีและหาได้
  • 3.ภาพถ่ายเด็กและครูหน้าป้ายโรงเรียน  
  • 4.ภาพถ่ายเล่มทะเบียนนักเรียน ที่มีชื่อนักเรียน (ถ่ายให้เห็นเลขประจำตัวเด็ก วันที่รับนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน
  • 5.เอกสารผู้ปกครอง (แนบให้ได้มากที่สุดที่จะหาได้)
  • 6.สำเนำทะเบียนบ้านนายจ้าง เขียนและลงชื่อกำกับรับรองว่าพ่อแม่ทำงานกับนายจ้างจริง (กรณี ข้อ 5 ไม่มีเอกสาร)
  • 7.หนังสือรับรองของสถานศึกษาระบุข้อมูลของเด็ก ผู้ปกครองเด็ก และรางานการรับเด็กเข้าเรียน

เอกสารทั้ง 7 ข้อข้างต้นให้สแกนเป็นไฟล์ PDF เรียงต่อกันเป็นไฟล์เดียวและต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (หากไฟล์ใหญ่เกิน 2 MB จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เป็นหลักฐานได้) เอกสารทั้งหมดที่เป็นฉบับจริงให้เก็บไว้ที่โรงเรียน และให้ทำสำเนาอีกอย่างละ 1 ชุด โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนรับรองสำเนาอีกครั้ง ส่งสำนักงานเขต ทางระบบ My Office

ปัญหาที่พบบ่อย

  • กรณีที่โรงเรียนเคยลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานแล้ว มาสมัครเข้าใช้งานใหม่โดยการลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบก็จะแจ้งเตือนว่าเลขบัตรประชาชนซ้ำ วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครลงทะเบียนกดลืมรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งรหัสใหม่ผ่านทาง E-mail ของท่าน
  • กรณีลงทะเบียนสมัครใช้งานผิดประเภท ให้ Admin ระบบ G-Code ของสำนักงานเขต แก้ไขให้