Information


ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC ) 10 มิถุนายน 2566
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ( BOBEC ) ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ( EMIS ) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการการดำเนินการ

การขอแก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน ( เลขบัตรผิด )
DMC : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center : DMC )

การจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 รอบต้นปีการศึกษา

ระยะที่ 2 รอบต้นเทอมที่ 2

ระยะที่ 3 รอบสิ้นปีการศึกษา

แนวทางการทำข้อมูล
ระยะที่ 1 รอบต้นปีการศึกษา

1.ที่เมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบต้นปีการศึกษา รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง

2. ที่เมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น, เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบต้นปีการศึกษา

3. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้

– เมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหน ที่มาเรียนในปีการศึกษานี้ ให้ดำเนินการดังนี้

– ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ

– ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลใน เมนู 2.6.2
– ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3

– ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4

– นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.)
4. การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน เท่านั้น

– นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้)

– นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น)

– นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC)

– เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน

– เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ

– เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3

– เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไข ใน เมนูนี้เท่านั้น

ในระบบไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้าไปในระบบ

– ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 16.30 น.

ระยะที่ 2 รอบต้นเทอมที่ 2

1. ทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน วันที่ก่อตั้ง พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง

2. ย้ายนักเรียนเข้า ย้ายนักเรียนออก ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

3. นักเรียนที่ต้องแก้ไขชื่อ นามสกุล ให้แก้ไขที่เมนู 2.7.8

2.4. การแก้ไขบัตรประชาชน ต้องส่งอีเมลไปที่ bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น อัพโหลดในหน้าเว็บจะไม่ได้รับการแก้ไข
(ดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://bit.ly/3g3ddDJ 

ระยะที่ 3 รอบสิ้นปีการศึกษา

1. ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน เวลา 16.30 น.

2. ข้อมูลรายคนในรอบสิ้ปีการศึกษาต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น

3. นักเรียนที่มาสมัครใหม่ในปีการศึกษาใหม่ ห้ามกรอกเข้าระบบตอนรอบนี้

4. ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคของปีการศึกษานี้กับทางโรงเรียนเท่านั้น

5. ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ

6. นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ

ข้อแนะนำ

1.โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน

1.1. ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน และหากยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานในระดับ SCHOOL_MANAGER ให้เรียบร้อย และรอการอนุมัติให้ใช้งาน
1.2. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ย้ายไปโรงเรียนแห่งใหม่ ให้ลงทะเบียน เป็น ผู้ใช้งานในระดับ SCHOOL_DIRECTOR ในโรงเรียนปัจจุบัน แล้วรอการอนุมัติให้ใช้งาน

1.3.การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานทั้ง 2 กรณี ข้างต้นหากเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานในระบบ DMC ที่โรงเรียนเดิมก่อนย้ายมาโรงเรียนปัจจุบัน จะต้องแจ้งให้ทางสำนักงานเขตยกเลิกและลบข้อมูลเดิมออกก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ และทางสำนักงานเขตพื้นที่จะตรวจสอบรายละเอียดและอนุมัติ จึงจะสามารถเข้าใช้งานดำเนินการต่างๆได้ ( อ้างอิงจาก คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2565 หน้า 2 )

2.ให้ผู้ใช้งานทุกคนทุกระดับที่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานของตนให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

3.กำหนดให้โรงเรียนลงทะเบียนได้โรงเรียนละ 2 คนเท่านั้น (SCHOOL_MANAGER 1 คน และSCHOOL_DIRECTOR 1 คน)

Obec Asset : ระบบข้อมูลสินทรัพย์
B-Obec : การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
EMIS : การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
Obec Mail : การขอใช้เมลล์องค์กรภาครัฐ

ObecMail.go.th

ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC Mail) สำหรับการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.obecmail.obec.go.th/

2.คลิกเลือก ส่งคำร้องขอ Mailbox หรือ CreateUserOBEC@MAIL Register

3.กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

4.กดปุ่ม Submit

ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าต่างโต้ตอบ และจดบันทึกข้อมูลอีเมล์ของท่านไว้เป็นความลับ หากระบบแจ้งว่า ได้มีการลงทะเบียนแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อขอทราบอีเมล์และรหัสผ่านเดิมได้ที่ กลุ่ม DLict

เมื่อท่านได้รับอีเมล์และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบอีเมล์ได้ที่ www.obecmail.obec.go.th/ หลังจากท่านส่งคำร้องขอไปแล้ว ระบบจะแจ้งที่อยู่ Email Address พร้อม Username และ Password ในหน้าจอ ระบบจะทำการอนุมัติให้อีเมล์ท่านสามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

กรณีจำไม่ได้มีหลักการจำดังนี้

ที่อยู่อีเมล์จะเป็น 3 ตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ ต่อด้วย 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ ตามด้วย วัน และ เดือน เกิด เช่น

นายสมมติ นามสมมติ วันเกิด 1 มกราคม 2520 (Sommut Namsommut 01/01/2520) อีเมล์จะเป็น somnam0101@obecmail.obec.go.th

เวลาเข้าเช็คเมล์ ชื่อผู้ใช้จะเป็น เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนายสมมติ รหัสผ่านจะเป็น somnam0101

ObecMail.org

On Air : Conference And Live streaming

สื่อการเรียนการสอน On Line

DMC, B-OBec, EMIS, DLTV, DLIT, web site, my office, video conference, windows sever, linux sever, internet and network, computer and Peripherals, software, hardware, photographer, web app, application ,Live Streaming

ดูแลกลุ่ม DLict

นายรเมศ นาสินพร้อม
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายปิรนิกร นาหนองตูม
จนท.ICT