และร่างรายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงช่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

และร่างรายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงช่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4